1. Organizátorem soutěží je spolek Generace 21 z. s., IČ: 01662643, (dále jen „Organizátor“).
  2. V návaznosti na tyto obecné podmínky a pravidla budou vždy přiměřeným způsobem vyhlašovány konkrétní soutěže, přičemž ve vyhlášení bude uvedeno zejména zadání a specifikace výhry, jakož i další podmínky a pravidla soutěžního plnění, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže.
  3. Účastníkem soutěže nemůže být osoba, která je v pracovněprávním či obdobném vztahu k Organizátoru.
  4. Před začátkem soutěžního plnění je Organizátor oprávněn přiměřenou formou soutěž zrušit.
  5. Organizátor je oprávněn soutěžní příspěvek do soutěže nezařadit (ze soutěže vyřadit), zejména pokud jeho obsah bude zřejmě v rozporu s právním řádem České republiky či obecně přijímanými etickými normami, nebo v případě podezření na duplicitní příspěvek.
  6. Ve sporných případech a v případech neexaktních kritérií soutěžního plnění rozhoduje o úspěšné účasti v soutěži a splnění dalších podmínek pro případný nárok na výhru vždy Organizátor.
  7. Organizátor neodpovídá za nezaviněné nezařazení soutěžního příspěvku do soutěže, včetně nezařazení v důsledku zachycení příspěvku ve SPAM filtrech nebo v důsledku technických problémů.
  8. Organizátor soutěže kontaktuje úspěšného účastníka soutěže do 7 dnů vždy zpravidla prostřednictvím e-mailové adresy či telefonicky. Pokud úspěšný účastník nebude do jednoho týdne na sdělení reagovat nebo neposkytne požadované relevantní informace směřující k předání výhry a jejího vyúčtování, výhra propadá a nárok na ni zaniká.
  9. Organizátor je dle svého uvážení co do rozsahu a způsobů užití neomezeně oprávněn užít soutěžní příspěvek a jeho vyobrazení (včetně jeho zpracování, spojení s jiným prvkem či zařazení do souboru), záznamy pořízené při průběhu soutěže (zejména fotografie, zvukový a zvukově-obrazový záznam z předání výhry) a v této souvislosti i jméno vítěze soutěže.
  10. Účastník soutěže poskytuje Organizátoru za účelem účasti v soutěži a za účelem naplnění oprávnění Organizátora k užití soutěžních příspěvků, záznamů z průběhu soutěže a jména vítěze oprávnění ke zpracování jeho osobních údajů. Účastník soutěže bere zároveň na vědomí svá práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu.
  11. Účastník soutěže odesláním svého soutěžního příspěvku přijímá tyto obecné podmínky a pravidla jakož i podmínky a pravidla uvedené ve vyhlášení konkrétní soutěže.