Nebojte se cestování s novým občanským zákoníkem

Cestování / 11.11.2014

Smlouva o zájezdu je základem povedené dovolené s cestovní kanceláří. Nenechte se proto oklamat a zjistěte s námi, na co máte právo.

Zájezd je předem připravený soubor služeb cestovního ruchu. Co se skrývá za touto definicí z občanského zákoníku? Na co si dát pozor, když si takový zájezd vybíráte, a co dělat, když si vyberete špatně? Čtěte dál a dozvíte se více.

Jen cestovní kancelář

Nový občanský zákoník novelizuje mnoho dílčích zákonů upravujících smluvní vztahy, mimo jiné i zákon o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu z roku 1999. O tom, kdo zprostředkovává službu cestovního ruchu, se v tomto zákoně hovoří jako o cestovní kanceláři, v občanském zákoníku obecněji pouze jako o pořadateli. Jak to tedy je? Kdo vám může prodat zájezd? Správná odpověď je pouze cestovní kancelář na základě přidělené koncese (povolení). Zprostředkovatelem prodeje může být ještě cestovní agentura, ta však může smlouvu uzavřít jen jménem cestovní kanceláře.

Pořadatelem dle občanského zákoníku se tedy myslí pouze tento jeden subjekt, kdokoliv jiný by tedy nabízel tuto službu, jednal by protiprávně, proto s touto osobou smlouvu o zájezdu nikdy neuzavírejte. Přesto nový občanský zákoník uvádí právě tuto obecnou formulaci z důvodu ochrany zákazníka, který má ve své dobré víře stejná práva, jako by jednal s cestovkou.

Zákazníkovi musí kancelář sdělit ještě před uzavřením smlouvy, zda a jaké jsou požadavky na pas popřípadě víza a jaké budou třeba zdravotní doklady. Nic tedy nepodepisujte, dokud vám toto nebude řečeno.

Doprava nemusí vždy být součástí smlouvy o zájezdu. Zdroj: Wikimedia Commons, Bruno jipa

Doprava nemusí vždy být součástí smlouvy o zájezdu. Zdroj: Wikimedia Commons, Bruno jipa

Co má obsahovat smlouva

Dřívější úprava hovořila o cestovní smlouvě, nynější hovoří o „Smlouvě o zájezdu“. Domníváme se, že taková formulace je mnohem přesnější, ze slova „cestovní“ by totiž mohlo vyplývat, že snad uzavíráte pouze smlouvu poskytnutí cesty z místa A na místo B. To však není to jediné, co očekáváte od toho, kdo zařizuje vaši dovolenou – a dokonce to ani nemusí být předmětem této smlouvy. Jak jsme již avizovali výše, zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, a může tedy kromě cesty zahrnovat i další náležitosti, a to buďto ubytování, nebo jinou službu, která tvoří alespoň dvacet procent ceny zájezdu – jako například služby průvodce. O smlouvu o zájezdu se tedy jedná, pokud pořadatel poskytuje alespoň dvě ze tří uvedených plnění.

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. (§2521 Občanského zákoníku)

Smlouva musí zahrnovat informace o všech i vedlejších poplatcích souvisejících se zájezdem, včetně dalších služeb, které nejsou v ceně a výši plateb za ně. Součástí je rovněž sdělení o podmínkách a poloze ubytování, způsobu dopravy na místo jakož i časový harmonogram všech služeb se zájezdem spojených. Pozor! Do jednadvaceti dnů před uskutečněním může pořadatel oznámit zvýšení ceny zájezdu, a to například zvýší-li se ceny pohonných hmot nebo kurs české koruny. Pokud však takto neučiní ve lhůtě do jednadvaceti dnů, nemá takovéto oznámení žádný účinek.

Stejně tak může pořadatel navrhnout zákazníkovi změny dalších podmínek zájezdu. Zákazník musí mít minimálně pět dnů na vyjádření, zda s podmínkami souhlasí, a nesouhlasí-li s podmínkami, může bez dalšího od smlouvy odstoupit.

Když si to někdo rozmyslí

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka v ostatních případech však nejde jen tak. Cestovní kancelář si může ve smlouvě vymezit pokutu, kterou musíte v tomto případě zaplatit, je proto nutné, abyste měli na zřeteli, kolik tato částka činí, a nebyli pak nemile překvapeni její výškou.

Stále však platí zásada ochrany slabší smluvní strany, tedy vás jako zákazníka, která obnáší, že můžete odstoupit od smlouvy kdykoliv, zatímco pořadatel pouze při porušení povinností zákazníka, nebo byl-li zájezd zrušen. Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů, máte právo na penále ve výši deseti procent z ceny zájezdu, leda že by šlo o tzv. vyšší moc, tedy například kdyby v zemi, kam jedete, vypukla epidemie.

Pokud pořadatel zájezd zruší a je v jeho možnostech nabídnout zájezd náhradní, musí tak učinit a nesmí zvýšit jeho cenu, ani pokud by se jednalo o zájezd vyšší kvality. Naopak, pokud se jedná o zájezd horší, musí poměrně k tomu jeho cenu snížit.

Pořadatel si rovněž může podmínit uskutečnění zájezdu určitým počtem účastníků, musí však výslovně uvést lhůtu, do které zákazníkovi oznámí, zda se zájezd skutečně koná.

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. (§2533 Občanského zákoníku)

Nebojte se stížnosti

Máte-li pocit, že vaše dovolená neprobíhá úplně tak, jak jste si představovali, respektive jak vám cestovka garantovala (například neteče teplá voda), máte ze zákona právo požadovat nápravu. Pokud pořadatel není schopen nápravu sjednat, musí vám vrátit rozdíl v ceně. Není však radno otálet. Vadu oznamte nejdéle do jednoho měsíce, jinak může být vaše stížnost promlčena.

Za deštivé počasí bohužel odškodnění nedostanete. Zdroj: Wikimedia Commons, Cassiopeia-sweet

Za deštivé počasí bohužel odškodnění nedostanete. Zdroj: Wikimedia Commons, Cassiopeia-sweet

Novinkou v občanském zákoníku je i takzvaná újma z narušení dovolené. Takovouto újmu můžete nárokovat pouze při dosažení určité intenzity porušení povinnosti ze strany pořadatele, rozhodně tedy ne v případě, pokud například velká část dovolené proprší. To cestovní kancelář ani při nejlepší vůli ovlivnit nemohla. Jiná situace by však byla, kdyby třeba vedle pláže u vašeho hotelu ústila do moře městská kanalizace a voda v moři by v důsledku toho byla znečištěna. Takovou neblahou skutečnost pravděpodobně lze přičíst na vrub cestovní kanceláři, obzvláště garantovala-li vám ve své nabídce azurově čistou vodu ke koupání.

Doufáme, že naše rady vám pomohou při sjednání smlouvy s cestovní kanceláří. Nezbývá než vám popřát skvělou dovolenou, pokud možno bez vady a bez újmy.

Na co si tedy dát pozor?

  • Zjistěte si vše o vízové a pasové povinnosti
  • Cestujte jen s cestovní kanceláří
  • Vždy si zkontrolujte podstatné náležitosti smlouvy
  • Zjistěte si, kolik stojí odstoupení od smlouvy
  • Požadujte penále, pokud byl váš zájezd zrušen vinou cestovní kanceláře
  • Nárokujte odškodnění za vady zájezdu

A nezapomeňte: Právo přeje bdělým!

Zdroj perexové fotografie: Atee83, dreamstock.com

Tomáš Stavrovský

Jsem studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je mi 22 let. V Generaci 21 působím jako redaktor sekce Cestování a v Obraze. Píšu zejména o vlastních zážitcích z cest, čas od času připomínám některé historické osobnosti nebo se vyjadřuji k aktuálnímu dění.

Zanechte komentář