Umění milovat podle Ericha Fromma

Osobní rozvoj / 22.6.2015

Nahlížení na lásku jako na umění je v dnešní uspěchané době velmi málo vídané. Úvahy o lásce jako o tvořivé síle, pro kterou je zásadní schopnost rozvíjet se, slyšíme málokdy.

Erich Fromm

Zdroj: www.goodreads.com

Erich Fromm (19001980)

Byl původem německý sociální psycholog, sociolog, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista, spojený s tzv. frankfurtskou školou a s kulturní psychoanalýzou… (Portál, 2015)

Kulturní psychoanalýza vychází z učení Sigmunda Freuda. Oproti Freudovým původním myšlenkám se ale více zaměřuje na vliv společnosti a kultury na vývoj člověka. Fromm byl židovského původu. V roce 1933 emigroval do Spojených států. Ve stáří se usadil ve Švýcarsku, kde v nedožitých osmdesáti letech zemřel.

Četba této knihy by byla zklamáním pro každého, kdo by od ní očekával snadný výcvik v umění milovat. Erich Fromm

Kniha je založená na předpokladu, že je láska uměním a nikoli subjektivním náhodným prožitkem. Je to něco, čemu se člověk musí učit. Fromm si klade za cíl ukázat, že se ve skutečnosti jedná o určitou dovednost. Dnešní společnost se na lásku dívá spíš jako na příjemný pocit, nikoli jako na životní sílu a podstatu bytí. A právě to autor ve své knize vyvrací.

Fromm upozorňuje na zásadní problém: Většina z nás vnímá lásku, jako problém otázky jak být milován?. Více se soustředíme na vlastní atraktivitu, na to, jak dobře působit na ostatní, jak být oblíbený… Problém lásky vnímáme jako problém objektu a ne jako problém schopnosti. Fromm ale poukazuje na to, že je to mylná představa. Naprosto chybná. Zásadní otázkou má být jak milovat?. To je opačný pohled, než na jaký jsme nejspíš v dnešní společnosti zvyklí. Na této otázce je založená celá kniha a autor trpělivě čtenáři vysvětluje, proč tomu tak je, a velmi srozumitelně se snaží předložit rozdíly v dalších aspektech umění milovat, které tento úhel pohledu přináší.

Láska jako výhodný obchod

Fromm byl velkým kritikem kapitalistické společnosti, a to se také odráží v jeho práci. Kapitalismus lpí na ziscích. Soustředí se na výhodný obchod. Snažíme se vytěžit co nejvíc. Co nejvýhodněji. Platí to i při výběru partnera  i tehdy se držíme stejných pravidel výběru jako při uzavírání obchodu. Na lidi kolem nás se díváme podobným způsobem jako na zboží v obchodě. Chceme odpovídající kvalitu za to, co sami nabízíme. Zajímalo by mě, kolik lidí by s Frommem dnes souhlasilo. Mé náhlé uvědomění, že je takové jednání společenskou normou, bylo bolestné…

Být stejný

Fromm nabízí velmi široký sociokulturní pohled na otázku, co je to láska, a dotýká se přitom řady vedlejších témat. Potřeba přizpůsobit se. Potřeba splynutí se společností. Tendence k jakési rovnosti, stejnosti, uniformitě, stírání rozdílů ve společnosti…

Muži a ženy se stávají stejnými, nikoli rovnými jako opačné póly.

Fromm do jisté míry kritizuje snahu o rovné postavení mužů a žen ve společnosti (zde je důležité poznamenat, že kniha byla poprvé vydána v roce 1956). Důrazně ale uvádí, že nenamítá nic proti rovnoprávnosti pohlaví jako takové. Ale ta urputná snaha o rovnost a stejnost pohlaví… Autor už tenkrát docela dobře předjímal následky této feminizace. Stíráním rozdílů mezi muži a ženami ve společnosti se také vytrácí polarita a s ní i erotická láska, která je na ní založena. Tento fenomén, který dnes vnímáme (hlavně my ženy) jako společenský pokrok, si vybírá krutou daň na kvalitě partnerského soužití. Mužům se zkrátka nelíbí, když se z žen stávají muži.

Brát, nebo dávat

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme.

Chceme-li skutečně poznat druhého člověka, vedou k tomu podle Fromma dvě cesty. Autor tato dvě rozcestí popisuje velmi podrobně a dává čtenáři zajímavé podněty. První z nich vede skrze získání moci nad druhým. Je to velmi strastiplná a krutá cesta. Zoufalá a bolestná. Druhou z nich je láska. Zatímco první cesta je sobecká a destruktivní, láska znamená dávat něco ze sebe. Poznání dosáhneme skrze splynutí s druhým a vzájemnou důvěrou.

Péče, odpovědnost, úcta a poznání na sobě navzájem závisí. Jsou syndromem rysů vyzrálé osobnnosti, tj. osobnosti, která plodně rozvíjí své vlastní síly, která chce mít jen to, pro co pracovala, která se vzdala narcistických snů vševědoucnosti a všemohoucnosti, která získala pokoru založenou na vnitřní síle, již může dát jen pravá tvůrčí činnost.

Zdroj: happsters.com

Předměty lásky

Fromm vnímá pojem láska v celé jeho šíři. Nemíní pouze erotickou lásku mezi partnery. Lásku vnímá jako aktivitu a duševní sílu. Láska je životním postojem. Určuje vztah člověka ke světu a ke všem lidem.

Miluje-li někdo jen jednoho člověka a ke všem ostatním lidem je lhostejný, není jeho láska nic jiného než symbiotické připoutání či rozšířené sobectví.

Autor rozděluje několik typů lásky. Bratrskou láskou míní lásku ke všem lidem. Tento druh lásky je láskou mezi rovnými. Autor odkazuje na jedno z Božích přikázání: Miluj svého bližního jako sebe samého. Mateřská láska je láska k bezmocnému. Je bezpodmínečná. Fromm velmi široce popisuje význam a hloubku mateřské a otcovské lásky. Zdůrazňuje význam kojení a význam otcovské role ve výchově dětí. Matka a otec mají každý svou důležitou úlohu v životě dítěte. Erotická láska je láska k jednomu člověku. Ve své podstatě je aktem vůle. Vědomým rozhodnutím oddat celý svůj život životu jiného člověka. Fromm neopomíjí lásku k sobě samému. Tak jako máme milovat všechny lidské bytosti, máme milovat i sebe. Opět připomíná ono z přikázání: Miluj svého bližního jako sebe samého. Posledním typem lásky je láska k Bohu nebo, chcete-li, náboženská láska. Fromm zde své úvahy nezužuje pouze na křesťanské pojetí Boha. Za slovem Bůh se zde skrývají pozoruhodné myšlenky a pojednání. Význam lásky k nějaké vyšší moci se nedá zanedbat.

Závěrem

Milí čtenáři, v tomto článku jsem se vám pokoušela přiblížit, co je obsahem knihy, která se po mnoha letech dočkala dalšího vydání. Ač se jedná o útlou knížku, obsahuje nesčetné množství hlubokých myšlenek, které mají jednoho společného jmenovatele  lásku. Hluboký cit, bez kterého by byl život tak chudý a zbytečný.

Článek se snaží vystihnout některé její důležité body a ducha, v jakém je psaná. Nezpochybnitelná kvalita se dá snadno předpovědět už pojmenováním jejího autora. Erich Fromm byl a je důležitou postavou ve vývoji dnešního pohledu na lidskou psychiku. S dalšími mysliteli rozvíjel myšlenky Sigmunda Freuda, kterého ale také kritizoval a vyvracel některá jeho tvrzení.

Kniha Umění milovat je jednoduše pro každého, komu záleží na lásce a chce jí v životě lépe porozumět.

UMĚNÍ MILOVAT

Zdroj: obchod.portal.czAutor: Erich Fromm
(z anglického originálu The Art of Loving přeložil Jan Vinař)
Nakladatelství: Portál, 2015
Počet stran: 136 stran
Cena: 235,- Kč
Žánr: Odborná literatura
Více informací naleznete na stránkách nakladatele.

Zdroj perexové fotografie: Jana Procházková, Generace 21

Zdroj obálky: obchod.portal.cz

Jana Procházková

Zanechte komentářVaše názory

  • Petra

    Moc krásná recenze, Jani! 🙂